Statutul Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Endocrinologie Pediatrică

Statutul Societății Române de Diabet, Nutriție și Endocrinologie Pediatrică definește regulile și obiectivele organizației. Acest document stabilește structura, funcțiile și responsabilitățile societății în promovarea cercetării, educației și îngrijirii pacienților cu afecțiuni endocrinologice, diabet și probleme de nutriție în rândul copiilor și adolescenților din România. Statutul serveste ca bază pentru activitățile și inițiativele societății, contribuind la dezvoltarea și avansarea domeniului medical în țară.

Articolul 1 – Denumire

În baza Legii 246/2005 prin care a fost modificată Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, se înfiinţează ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ”, denumită în continuare "ENDOPED" de către membrii fondatori, semnatari ai acestui document.

Articolul 2 – Forma juridică

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ (ENDOPED), ca persoană juridică de drept, este o organizaţie profesională, medicală, autonomă, non-guvernamentală şi non-profit, având caracter educaţional-ştiintific şi poate avea reprezentare teritorială prin filiale judeţene.

Articolul 3 – Autonomia ENDOPED

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ (ENDOPED), nu se subordonează nici unei structuri ministeriale sau din administraţia locală, având autonomie decizională pe linie profesional-ştiinţifică dar şi asupra gestionării resurselor patrimoniale şi veniturilor proprii dobândite conform legii. Principiul autonomiei nu va restricţiona decizia ENDOPED de afiliere, după caz la asociaţii profesionale similare, din ţară şi străinătate sau afilierea cu organizaţii care au obiective asemănătoare.

Articolul 4 – Sediul social

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ (ENDOPED) îşi are sediul la Clinica II Pediatrie „Bega” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Timișoara, str. Evlia Celebi nr. 1-3, Cod: 300226.

El va putea fi transferat prin simpla decizie a Consiliului Director la prima şedinţă de lucru.

Articolul 5 - Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a societăţii este pe termen nedeterminat.

Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1400 lei și este alcătuit din aport numerar depus de către membrii fondatori. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

Articolul 6 – Scop

Scopul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ (ENDOPED) este de a reuni medici pediatri români sau străini şi/sau medici din alte specialităţi înrudite cu medicina pediatrică, în vederea îmbunătăţirii continue a nivelului profesional, ştiinţific şi deontologic al membrilor săi în vederea creşterii performanţelor actului profesional.

Articolul 7 – Obiective:

Obiectivele SOCIETĂŢII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICĂ sunt:

 • creşterea nivelului profesional-ştiinţific al membrilor săi prin acces liber la informaţia medicală de actualitate în scopul îmbunătăţirii permanente a asistenţei medicale specializate;
 • participă la elaborarea şi actualizarea continuă a programelor privind formarea şi educaţia medicală a membrilor săi;
 • derulează programe de dezvoltare în domeniul endocrinologiei şi diabetului pediatric;
 • organizează, desfăşoară şi/sau coordonează (după caz) activităţi de cercetare ştiinţifică, studii multicentrice în pediatrie;
 • participă la elaborarea unor programe naţionale de cercetare;
 • colaborează cu Colegiul Medicilor din România privind problemele de etică şi deontologie medicală;
 • colaborează cu instituţii medicale din învăţământul superior şi de cercetare sau alte organizaţii profesional ştiinţifice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor de mai sus;
 • sensibilizează instituţiile legislative şi ale administraţiei centrale şi locale despre problematica endocrinologiei şi diabetului pediatric din ţara noastră pentru sprijinirea ENDOPED în realizarea obiectivelor sale;
 • înfiinţează şi organizează grupuri de lucru prin care va desfãşura activităţi profesional ştiintifice şi educaţionale postuniversitare în vederea creşterii nivelului de pregătire a personalului medical ce are în grijă pacienţii cu patologie din domeniul de activitate al ENDOPED.
 • Pentru a facilita schimbul şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul endocrinologiei şi diabetului pediatric organizează reuniuni ştiinţifice internaţionale şi naţionale după cum urmează:
  • Congresul Naţional al Societaţii Române de Diabet, Nutriţie și Endocrinologie Pediatrică,
  • Simpozion ENDOPED,
  • consfătuiri, mese rotunde, expoziţii şi alte evenimente prin care promoveazã diseminarea cunoaşterii ştiinţifice, la nivel local și / sau regional, ori de câte ori este nevoie, la propunerea membrilor şi cu acordul Consiliului Director.
 • Participă prin delegaţii săi la orice alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate.
 • Desfăşoară activităţi economice potrivit legislaţiei în vigoare, prin care sunt urmărite atingerea obiectivelor şi scopului asociaţiei; obţine sponsorizări sau subvenţii.
 • Propune spre finanţare autoritaţilor contractante proiecte de cercetare științifică pe care se obligă să le implementeze după acceptarea lor la finanţare;
 • Organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specialitate, cursuri de perfecţionare sau studii de documentare;
 • Desfăşoară activităţi educaţionale în unitățile de învățământ preuniversitar de tipul „lecţii de educaţie sanitară” privind epidemiologia, morbiditatea şi profilaxia anumitor boli cu debut în copilărie și impact asupra calităţii vieţii;
 • Organizează în instituţiile de învățământ preuniversitar acţiuni de depistare şi diagnostic a patologiei din domeniul endocrinologiei şi diabetului pediatric
 • Editează cărţi, publicaţii, reviste şi broşuri;
 • Publică lucrări în revistele de specialitate;
 • concepe și publică pe internet pagina web a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICA

Alte activităţi conexe.

 • acordă premii şi distincţii pentru activitatea profesional-ştiinţifică deosebită a membrilor săi
 • comunică şi colaboreză cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii copilului (asistenţă medicală şi de cercetare ştiinţifică în domeniul endocrinologiei şi diabetului pediatric) precum şi în elaborarea programelor de învăţământ şi pregătire profesională postuniveristară a medicilor rezidenţi;
 • comunică şi colaboreză cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în activitatea de formare profesională, educaţională şi cea de cercetare ştiinţifică;
 • propune reglementări legislative instituţiilor competente urmând ca acestea să le concretizeze (ex. „nutriţia corectă a copilului” către Inspectoratele şcolare, etc)

Articolul 8 – Membrii:  Societatea se compune din:

a). Membri fondatori – sunt persoanele semnatare ale documentului de constituire şi prezentului statut, având aceleaşi drepturi şi obligaţii cu membrii titulari.

 1. VELEA PUIU IULIAN
 2. PAUL CORINA
 3. POPA LENUȚA
 4. CREȚ VICTORIA
 5. MIHAI CRISTINA MARIA
 6. MĂRGINEAN CRISTINA - OANA
 7. POP LIVIU - LAURENȚIU

b). Membri titulari pot fi medicii pediatri (cu sau fără subspecialitate de endocrinologie şi diabet pediatric), alţi medici din specialităţile înrudite cu locul de muncă în unităţi sanitare de stat sau private, înscrişi în Colegiul Medicilor din România precum şi medici rezidenţi care semnează adeziunea tip şi o adresează Consiliului Director prin care işi iau angajamentul de a respecta statutul şi de a depune anual o cotizaţie fixată de Consiliul Director.

c). Membri asociaţi

Pot deveni membri asociaţi medicii străini (cu altă cetăţenie decât cea română) care solicită în scris primirea în ENDOPED, solicitare analizată de Consiliul Director şi validată de Adunarea Generală.

d). Membri de onoare - pot deveni personalităţile medicale sau non-medicale, naţionale sau internaţionale care au contribuţii recunoscute în domeniul endocrinologiei şi diabetului pediatric sau acele persoane care au adus servicii deosebite ENDOPED. Propunerile se înaintează de orice membru către Consiliul Director care va analiza propunerea şi va înainta propunera Adunării Generale spre a fi supusă la vot. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

e) Preşedinte de onoare

Articolul 9 – Drepturile membrilor:

 • să participe la Adunările Generale ale ENDOPED şi ale filialelor, contribuind prin propuneri şi activitate la realizarea obiectivelor de mai sus.
 • să prezinte comunicări în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de societate;
 • să aibă acces la sistemul de informaţii din baza de date a ENDOPED;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii (numai membrii titulari); membrii asociaţi şi membrii de onoare au numai drept de vot consultativ.

Articolul 10 - Obligaţiile membrilor ENDOPED sunt:

 • să respecte statutul, regulamentele elaborate de Consiliul Director (în intervalul dintre Adunările Generale), precum şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală;
 • să apere interesele ENDOPED, implicit ale subspecialităţii de endocrinologie şi diabet pediatric şi să sprijine desfăşurarea manifestărilor incluse în calendarul ENDOPED;
 • să plătească cotizaţia anuală stabilită de Consiliul Director şi aprobată de Adunarea Generală

Articolul 11 – Admiterea in ENDOPED

Pentru a deveni membru titular solicitantul trebuie să obţină o majoritate simplă din votul Consiliului Director, în perioada reuniunilor sale, în baza cererii de admitere (insoţită de un CV) adresată în scris.

Articolul 12 - Radieri

Încetarea activităţii de membru al ENDOPED poate avea loc prin:

 • cerere scrisă adresată Consiliului Director al ENDOPED;
 • excludere pronunţată de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director (majoritate simplă de voturi) pentru neplata cotizaţiei mai mult de 1 an sau pentru abateri grave de la etica şi deontologia medicală sau alte activităţi incompatibile cu calitatea de membru al ENDOPED.
 • deces.

Articolul 13 – Organizare

ENDOPED este organizată pe principiul teritorial, putând înfiinţa filiale judeţene şi în municipiul Bucureşti (fără personalitate juridică), conduse de un preşedinte şi un secretar de filială.

Organigrama asociaţiei cuprinde:

 1. adunarea generală
 2. consiliul director
 3. cenzorul sau comisia de cenzori

13.a. Adunarea Generală

Este organul suprem de conducere alcătuit din toţi membrii titulari ai ENDOPED.

Se întruneşte anual, de regulă cu ocazia manifestărilor ştiinţifice (Adunarea Generală Ordinară).

Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:

 • aprobă activitatea Consiliului Director în intervalul dintre 2 (două) Adunări Generale pe baza unui raport prezentat de preşedinte;
 • stabileşte strategia şi obiectivele ENDOPED pentru perioada cuprinsă între două Adunări Generale sau pe termen lung (întregul mandat de 4 ani);
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale;
 • alege şi revocă membrii Consiliului Director prin vot deschis, cu majoritate simplă;
 • alege şi revocă cenzorul sau după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 • modifică actul constitutiv şi statutul;
 • hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobă forma, locul, periodicitatea şi modul de desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice, precum şi bugetul de cheltuieli aferente fiecărei manifestări.

În situaţii excepţionale, care reclamă decizii de urgenţă, la solicitarea Consiliului Director, sau prin cerere a jumătate plus unu din membrii titulari, Preşedintele ENDOPED convoacă Adunarea Generală Extraordinară.

13.b. Consiliul Director.

ENDOPED este condusă de un Consiliu Director care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale. Este format din 7 persoane alese prin vot secret în cadrul Adunarii Generale de către membrii titulari, pe o durată de 4 ani. În componenţa Consiliului Director, conform legii 246/2005 pot fi nominalizate şi persoane din afara societăţii în limita a cel mult ¼ din componenţa sa (expert contabil, jurist).

Consiliul Director se ocupă de întreaga activitate a ENDOPED între două Adunări Generale (prin întâlniri semestriale), având următoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama ENDOPED;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
 • coordonează şi aprobă programul de activitate al filialelor societăţii;
 • aprobă afilierea la alte societăţi naţionale şi internaţionale similare precum şi afilierea altor asociaţii la ENDOPED;
 • propune modificări de statut pe care le supune spre aprobare adunării generale;
 • stabileşte locul, data, forma, durata şi bugetul de cheltuieli al manifestărilor ştiinţifice pe care le supune spre aprobare adunării generale;
 • convoacă adunarea generală ordinară sau extraordinară la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director;
 • se preocupă de obţinerea resurselor financiare necesare derulării activităţii şi programelor ştiinţifice aprobate.

Consiliul director este format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier care alcătuiesc Biroul Executiv şi 3-5 membri. Alegerea în aceeaşi funcţie nu se poate face mai mult de 2 legislaturi, cu excepţia secretarului şi trezorierului, ce pot rămâne pe funcţii mai multe legislaturi cu aprobarea Adunării Generale.

Biroul executiv îşi însuşeşte toate atribuţiile Consiliului Director, desfăşurând întreaga activitate curentă a ENDOPED, membrii acestuia întâlnindu-se în şedinţe trimestriale.

 

Preşedintele în exerciţiu are următoarele atribuţii:

 • coordonează activitatea ENDOPED şi a Biroului Executiv;
 • dispune împreună cu trezorierul asupra cheltuielilor curente şi le supune ulterior aprobării adunării generale;
 • pregăteşte împreună cu secretarul şedinţele Biroului Executiv şi ale Consiliului Director;
 • informează Consiliul Director despre activitatea desfăşurată în intervalul dintre 2 adunări generale;
 • prezintă raportul ENDOPED în adunarea generală;
 • răspunde, împreună cu Biroul Executiv de organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice;
 • reprezintă ENDOPED în relaţiile cu alte asociaţii similare, naţionale şi internaţionale;

Preşedintele ales are atribuţiile următoare:

 • dacă este altă persoană decât preşedintele în exerciţiu participă la şedinţele Biroului Executiv şi ale Consiliului Director;
 • sprijină preşedintele în exerciţiu în rezolvarea problemelor specifice;

 

Vicepreşedinţii:

 • colaborează cu preşedintele în exerciţiu pentru rezolvarea problemelor curente;
 • îndrumă filialele judeţene (dacă s-au constituit);
 • înlocuieşte preşedintele la propunerea şi în lipsa acestuia;

Secretarul:

 • este propus de preşedintele ales;
 • rezolvă problemele curente împreună cu preşedintele şi vicepreşedinţii;
 • pregăteşte şedinţele Biroului Executiv şi Consiliului Director;
 • rezolvă corespondenţa şi ţine arhiva ENDOPED;

Trezorierul:

 • ţine evidenţa fondurilor ENDOPED rezultate din cotizaţii, subvenţii, donaţii etc.
 • rezolvă cheltuielile curente cu avizul preşedintelui;
 • propune Biroului Executiv bugetul anual şi planul de cheltuieli;
 • prezintă bugetul de venituri şi cheltuieli Adunării Generale;

13.c. Cenzorul sau comisia de cenzori.         

Controlul financiar intern al ENDOPED este asigurat de un cenzor. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.

În situaţia în care numărul de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale depăşeşte 100, controlul financiar va fi asigurat de o comisie de cenzori, alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori; cel puţin unul dintre cenzori va fi contabil autorizat sau expert contabil.

În realizarea competenţei sale cenzorul sau după caz comisia de cenzori:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei,
 2. întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării generale,
 3. poate participa la şedinţele Consiliului Director dar nu are drept de vot.

Articolul 14 – Atribuţiile filialelor

 • organizează şedinţe locale de comunicări profesional-ştiinţifice
 • organizează periodic simpozioane, mese rotunde, consfătuiri locale sau loco-regionale prin colaborarea cu alte filiale judeţene şi cu aprobarea Consiliului Director;
 • se preocupă de obţinerea de resurse financiare şi încasarea cotizaţiilor membrilor titulari pe care le depun în contul ENDOPED;

Articolul 15 – Publicaţii

ENDOPED nu are în momentul de faţă un periodic propriu cu reprezentativitate şi apariţie editorială constantă. Până când ENDOPED va fi capabilă să susţină un asemenea proiect, propunem afilierea la Revista Romana de Pediatrie sau la alte publicaţii de profil.

Articolul 16 - Resurse

Veniturile societăţii provin din:

 • cotizaţiile membrilor al căror cuantum pentru fiecare categorie este fixat în fiecare an în cadrul Adunării Generale;
 • taxe de şcolarizare, cursuri, simpozioane, conferinţe etc
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale conform art.47 şi 48 din Legea 246/2005;
 • subvenţii de la Uniunea Europeană;
 • alte venituri prevăzute prin lege;

Articolul 17 – Dizolvarea ENDOPED

Societatea se poate dizolva:                     

 • de drept atunci când se află în imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost creată;
 • prin hotărâre judecătorească în temeiul art. 56 din Legea 246/2005;
 • prin decizia Adunării Generale, la propunerea a 1/3 din numărul membrilor şi cu votul deschis a 2/3 din totalul membrilor;

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul dizolvării societăţii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite unor persoane fizice. Acestea pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau drept public cu scop identic sau asemănător.

Articolul 18 – Dispoziţii finale

 • Un regulament de ordine interioară va fi stabilit de către Consiliul Director şi aprobat de către Adunarea Generală. Acest regulament este destinat pentru a crea cadrul organizatoric şi de lucru în cazul unor situaţii şi probleme neprevăzute în statut, în special cele care se referă la administrarea internă a asociaţiei.
 • Orice amendament de îmbunătăţire sau schimbare a acestui statut se poate face la cererea Consiliului Director sau a 1/3 din membrii societăţii şi după ce va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor va fi aprobat în Adunarea Generală, prin vot deschis şi majoritar (majoritate simplă).
 • Modificarea actului constitutiv sau a statutului societăţii se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul ENDOPED.
 • Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.
 • Fuziunea sau divizarea asociaţiei se face conform Legii 246/2005 art. 34.2, prin hotărârea a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor adunării generale.
 • ENDOPED are emblemă şi ştampilă proprii, precum şi cont bancar în lei şi valută.

ENDOPED

Membri semnatari

Statut

Informații

Redactat, procesat și autentificat la sediul Biroului Individual Notarial Mălescu Simona Mariana din Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr. 1, parter, Jud. Timiș în 1 exemplar original și 8 duplicate, din care 7 duplicate s-au eliberat părților.